Procedury odbioru świadectw, nagród, medali, dyplomów na koniec roku szkolnego 2019/2020 w Publicznym Katolickim Zespole Szkół i Przedszkola im. Armii Krajowej w Niecieczy.

 1. W Publicznym Katolickim Zespole Szkół i Przedszkola im. Armii Krajowej w Niecieczy zorganizowane jest w dniu 26 czerwca 2020r. od godziny 8.30-10.30 wręczenie świadectw, nagród, medali i dyplomów przedszkolakom i uczniom z okazji zakończenia roku szkolnego
  2019 /2020.
 2. Ze względu na reżim sanitarny związany z Covid-19 zostały opracowane procedury dotyczące odbioru świadectw, medali, nagród i dyplomów przez przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej.
 3. W tym dniu obowiązuje opracowany szczegółowy harmonogram odbioru tych dokumentów i nagród. Przygotowane zalecenia dotyczące sposobu odbioru zostały przekazane przez wychowawców przedszkola i wychowawców klas I-VIII uczniom i rodzicom, poprzez dziennik elektroniczny, stronę internetową szkoły, a także informacje
  zamieszczone na drzwiach wejściowych szkoły.
 4. Procedury bezpieczeństwa obowiązują na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczą wszystkich nauczycieli, pracowników, przedszkolaków i uczniów Zespołu Szkół i Przedszkola im. A. K. w Niecieczy.
 5. Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem i choroby COVID-19 . Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.
 6. Przy wejściu do szkoły wywieszono informację:
  a. dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,
  b. kontakt do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – 14 621-70-97,
  c. numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa – 800 190 590
  d. najbliższy oddział zakaźny-14 644-32-88
 7. Po odbiór świadectwa ,dyplomu ,nagrody, medalu może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (dziecko, uczeń, rodzic), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 8. Nie może przyjść do szkoły, uczeń, nauczyciel pracownik szkoły, rodzic, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 9. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dziecko lub uczeń wymaga opieki i pomocy np. w poruszaniu się.
 10. Podczas spotkań w szkole, w osobnych salach lekcyjnych mogą przebywać wyłącznie:
  a. przedszkolaki, uczniowie ,
  b. wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, osoby wyznaczone do obsługi,
  c. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję,
  d. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 11. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów z wyjątkiem sytuacji, jeżeli dziecko, uczeń wymaga opieki, pomocy np. w poruszaniu się itp.
  12.Rodzic dobrowolnie decyduje o udziale niepełnoletniego w zakończeniu roku szkolnego.
 12. Rodzic, odpowiada za stosowanie się do zasad reżimu sanitarnego przez swoje dziecko w drodze do szkoły, w szkole i w drodze powrotnej.
 13. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie dzieci, uczniowie osoby dorosłe z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje wszystkich na terenie całej szkoły. Podczas wejścia uczniów do szkoły , a następnie przebywania w wyznaczonych salach konieczne jest zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu.
 14. Do szkoły dzieci i uczniowie wchodzą i wychodzą tylko przez wejścia dla nich wyznaczone.
 15. Przy wejściu do szkoły obowiązuje zasada dystansu społecznego.
 16. Przy wejściu do szkoły wszyscy zobowiązani są bezwzględnie do odkażania rąk płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce). Zobowiązani są do wejścia w maseczce zasłaniającej twarz i rękawiczkach jednorazowych.
 17. Uczniowie mają mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym przy wejściu do szkoły, jest przeprowadzany wywiad o samopoczuciu zdrowotnym. Stwierdzenie podwyższonej temperatury powoduje izolowanie na zewnątrz budynku.
 18. Podczas oczekiwania na wejście do szkoły wszyscy zachowują dystans społeczny.
 19. Przy wejściu i wyjściu z sali wszyscy zachowują dystans społeczny/min.1,5m/.
 20. Dystans społeczny obowiązuje również na schodach, korytarzach szkolnych.
 21. Po zakończeniu spotkań z wychowawcami wszyscy uczniowie, dzieci natychmiast wychodzą ze szkoły, cały czas zachowując dystans społeczny.