Statut szkoły

STATUT PUBLICZNEGO KATOLICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ i PRZEDSZKOLA w NIECIECZY

 

SPISTREŚCI
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
NAZWA ZESPOŁU
INNE INFORMACJE O ZESPOLE
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA I SZKOŁY WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU
ORGANY ZESPOŁU
ORGANIZACJA ZESPOŁU
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU
DZIECI I UCZNIOWIE ZESPOŁU
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rozdział I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1

Publiczny Katolicki Zespół Szkół i Przedszkola w Niecieczy tworzą: publiczne przedszkole, publiczna sześcioletnia szkoła podstawowa i publiczne gimnazjum.

§ 2

Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

Osobie prowadzącej zespół – należy rozumieć osobę zarządzająca (osobę fizyczną)
Zespole – należy przez to rozumieć Publiczny Katolicki Zespół Szkół i Przedszkola w Niecieczy,
przedszkolu – należy przez to rozumieć Publiczne Katolickie Przedszkole w Niecieczy,
szkole – należy przez to rozumieć Publiczną Katolicką Szkołę Podstawową w Niecieczy,
gimnazjum– należy przez to rozumieć Publiczne Katolickie Gimnazjum w Niecieczy,
ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
Statucie Zespołu – należy przez to rozumieć Statut Publicznego Katolickiego Zespołu Szkół i Przedszkola w Niecieczy,
dzieciach, uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć dzieci i uczniów zapisanych do przedszkola i szkół wchodzących w skład Zespołu oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych,
wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w przedszkolu lub szkole wchodzącej w skład Zespołu,
Asystencie Kościelnym – należy przez to rozumieć przedstawiciela mianowanego przez Biskupa Diecezjalnego,

Dyrektorze –Dyrektora Publicznego Katolickiego Zespołu Szkół i Przedszkola w Niecieczy,
organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołami Zespołu – należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 

Rozdział II
NAZWA ZESPOŁU

 

§ 3

Publiczny Katolicki Zespół Szkół i Przedszkola w Niecieczy został powołany na podstawie Aktu Założycielskiego z dnia 1.09.2009 r.
Nazwa Zespołu brzmi: Publiczny Katolicki Zespół Szkół i Przedszkola w Niecieczy.
Adres Zespołu: 33 – 240 Żabno, Nieciecza 175, tel/fax. 0-14 645-69-47
W skład Zespołu wchodzą: Publiczne Katolickie Przedszkole w Niecieczy, Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Niecieczy i Publiczne Katolickie Gimnazjum w Niecieczy.
Nazwy przedszkola, szkoły i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu brzmią:
1) Publiczny Katolicki Zespół Szkół i Przedszkola w Niecieczy – Publiczne Katolickie Przedszkole w Niecieczy.
2) Publiczny Katolicki Zespół Szkół i Przedszkola w Niecieczy – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Niecieczy,
3) Publiczny Katolicki Zespół Szkół i Przedszkola w Niecieczy – Publiczne Katolickie Gimnazjum w Niecieczy.
Ustalone nazwy: Zespołu, Przedszkola, Szkoły i Gimnazjum są używane w pełnym brzmieniu.
Na pieczęciach i stemplach mogą być używane skróty nazw.

§ 4

Szkole, Gimnazjum nadaje imię osoba prowadząca Zespół na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, a przedszkolu na wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców.
Szkołom i przedszkolu mogą być nadane odrębne imiona lub te same.

Rozdział III
INNE INFORMACJE O ZESPOLE

 

§ 5

1. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest plan finansowy, którego zasady ustala organ zarządzający – osoba fizyczna.
2. Zasady gospodarki finansowo-materiałowej Zespołu określają odrębne przepisy.
3. Zespół dysponuje powierzonymi w nieodpłatny zarząd nieruchomościami, stanowiącymi własność4. komunalną Gminy Żabno.

§ 6

Osobą prowadzącą Zespół jest Pani mgr Danuta Witkowska, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.
Zadania i kompetencje osoby prowadzącej szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością przedszkola i szkoły Zespołu w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.
Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Zespołu wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie.
Publiczny Katolicki Zespół Szkół i Przedszkola respektuje władzę Biskupa Diecezjalnego.

§ 7

W Zespole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy – Kodeks Pracy. Zajęcia edukacyjne odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć opracowanym z uwzględnieniem zasad bhp.
Czas rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz przerw i ferii określają odrębne przepisy.

Rozdział IV
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA, SZKOŁY i GIMNAZJUM WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU

 

§ 8

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie, przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz określone w statutach przedszkola i szkół wchodzących w skład Zespołu, koncentrując się na pełnieniu funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Zespół stwarza warunki do komplementarnego rozwoju dziecka i ucznia, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

§ 9

Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w statutach przedszkola , szkoły i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu, współdziałają ze sobą w sprawach wychowania oraz kształcenia dzieci.

§ 10

Zespół podstawę działalności wychowawczej uczniów opiera na chrześcijańskim systemie wartości – przygotowując do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólnie w życiu rodzinnym i społecznym.
Zespół wspomaga wychowawczą funkcję rodziny poprzez kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizacji celów i zasad określonych w ustawie i przepisach wykonawczych, statutach oraz programach wychowawczych i profilaktyki przedszkola i szkół wchodzących w skład Zespołu, stosownie do możliwości oraz wieku wychowanka i ucznia.
Przedszkole, szkoła i gimnazjum wchodzące w skład Zespołu wypracowują i realizują swoje własne programy wychowawcze i profilaktyki.

§ 11

W zakresie sprawowania funkcji edukacyjnej Zespół między innymi:
1) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności (kompetencji) niezbędnych do uzyskania świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,
2) działa w kierunku rozwijania zainteresowań dzieci i uczniów,
3) zapewnia wszechstronną pomoc dzieciom i uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programowych.
Szczegółowe cele i zadania edukacyjne przedszkola, szkoły i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu określają ich statuty.

§ 12

W porozumieniu z osobą prowadzącą Zespół w przedszkolu, szkole i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu mogą być tworzone: oddziały sportowe, oddziały integracyjne, oddziały specjalne oraz inne określone w przepisach szczególnych.
Szczegółowe zasady organizacji oddziałów, o których mowa w ust. 1, określają statuty przedszkola, szkoły i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu oraz przepisy prawa oświatowego.

§ 13

Zadania opiekuńcze oraz indywidualne formy opieki nad uczniami określają statuty przedszkola, szkoły i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu.
Szczegółowe zasady organizacji współdziałania z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom określają statuty przedszkola, szkoły i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu.

Rozdział V
ORGANY ZESPOŁU

 

§ 14

Organami Zespołu są:
4) Osoba prowadząca Zespół,
5) Dyrektor Zespołu,
Połączenie przedszkola, szkoły i gimnazjum, o których mowa w
§ 3 ust. 5, w Zespół nie narusza odrębności organów wymienionych w ust. 1 pkt 2. (wspólna rada pedagogiczna)

§ 15

Osoba prowadząca Zespół:
powołuje i odwołuje Dyrektora Zespołu,
dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu,
zatrudnia nauczycieli i pozostałych pracowników Zespołu oraz rozwiązuje umowy o pracę,

§ 16

Dyrektor planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę Zespołu, a w szczególności:
1) reprezentuje przedszkole, szkołę , gimnazjum i Zespół na zewnątrz, po uzgodnieniu z organem zarządzającym
2) organizuje i sprawuje nadzór nad działalnością pedagogiczną przedszkola, szkoły i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu,
3) podejmuje działania celem zapewnienia odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) egzekwuje przestrzeganie przez wychowanków i uczniów oraz pracowników ustalonego porządku w Zespole, a także dbałości o czystość5) i estetykę przedszkola, szkoły, gimnazjum i Zespołu,
6) wykonuje zadania dotyczące planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
8) organizuje przeglądy techniczne obiektów, prace konserwacyjno-remontowe oraz okresowe inwentaryzacje majątku Zespołu w porozumieniu z osobą zarządzającą

§ 17

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych Zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) awansu zawodowego nauczyciela, w tym nadaje – w drodze decyzji administracyjnej – nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii organu zarządzającego w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu,
4) zakresu odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Zespołu, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
5) planowania urlopów pracowników Zespołu niebędących nauczycielami.
Dyrektor w sprawach wynikających z ustawy jest organem prowadzącym postępowanie administracyjne w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
W zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się postanowienia Kodeksu Pracy, postanowienia regulaminów wewnętrznych Zespołu.

§ 18

Dyrektor jest członkiem i przewodniczącym rady pedagogicznej przedszkola, szkół wchodzących w skład Zespołu.
Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia statutów przedszkola i szkół wchodzących w skład Zespołu.

§ 19

Obowiązki Dyrektora w zakresie spraw bezpośrednio związanych z podstawową działalnością przedszkola i szkół, spraw organizacyjnych, porządkowych oraz zasady współdziałania z poszczególnymi organami przedszkola, szkoły i gimnazjum wchodzących w jego skład określają statuty przedszkola, szkoły i gimnazjum tworzących Zespół.
W sytuacji usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora, Zespołem kieruje upoważniony nauczyciel.
W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z innymi organami przedszkola, szkół wchodzących w skład Zespołu.

§ 20

W Zespole za zgodą osoby prowadzącej Zespół mogą być tworzone stanowiska wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze.
Szczegółowy zakres zadań wicedyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych określa Dyrektor w porozumieniu z organem zarządzającym.
W sytuacji gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, osoba prowadząca Zespół powołuje zgodnie z ustawą „pełniącego obowiązki dyrektora”, którego zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.

§ 21

Szczegółowe kompetencje organów wymienionych w
§ 14 ust. 1 pkt 2 określają statuty przedszkola, szkoły i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu.
Do czasu utworzenia rad szkół ich ustawowe zadania wykonują rady pedagogiczne przedszkola, szkoły i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu.

Rozdział VI
ORGANIZACJA ZESPOŁU

 

§ 22

Podstawę organizacji pracy Zespołu w danym roku szkolnym stanowią:
1) plany nauczania szkół Zespołu,
2) arkusze organizacji przedszkola, szkoły i gimnazjum Zespołu,
3) plany pracy przedszkola, szkoły i gimnazjum Zespołu,
4) plan rozwijania sprawności i kondycji fizycznej,
5) plan formacji i kierowania się zasadami etyki chrześcijańskiej,
6) inne plany określone w przepisach szczególnych.
Działalność edukacyjna i opiekuńcza Zespołu jest określana przez szkolny zestaw programów nauczania, szkolny zestaw podręczników oraz programy wychowawcze i profilaktyki przedszkola i szkół wchodzących w skład Zespołu.
Dokumenty, o których mowa w ust. 2, powinny tworzyć spójną całość i obejmować okres etapu edukacyjnego.
Programy wychowawcze i programy profilaktyki uchwalają w porozumieniu z radami pedagogicznymi rady rodziców przedszkola, szkoły i gimnazjum tworzących Zespół.
Terminy i zasady opracowywania arkuszy organizacyjnych określają odrębne przepisy.
Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć przedszkola, szkoły, gimnazjum i Zespołu, ustalany przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych przedszkola i szkół wchodzących w skład Zespołu, z uwzględnieniem zasad bhp.

§ 23

Działające w Zespole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.
Celem stworzenia warunków do współdziałania, o których mowa w ust. 1, Dyrektor nie rzadziej niż raz na kwartał organizuje spotkanie z przewodniczącymi organów zespołu.

§ 24

Zasady współdziałania organów przedszkola i szkoły Zespołu oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi określają statuty przedszkola i szkół wchodzących w skład Zespołu.

§ 25

Szczegółowe zasady i formy organizacji działalności edukacyjnej określają statuty przedszkola, szkoły i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu.

§ 26

Właściwej realizacji zadań statutowych przedszkola i szkoły wchodzących w skład Zespołu służą:
7) pomieszczenia z niezbędnym wyposażeniem,
8) pracownia informatyczna,
9) sala gimnastyczna oraz boiska sportowe,
10) biblioteka szkolna
11) szatnie uczniowskie,
12) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

§ 27

Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych Zespołu, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.
Główne zadania biblioteki to:
udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
zaspokajanie zgłaszanych przez uczniów potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci i uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u dzieci i uczniów nawyku czytania i uczenia się,
organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
Z biblioteki mogą korzystać: dzieci, uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele i inni pracownicy Zespołu.
Biblioteka gromadzi zbiory na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Praca biblioteki dostosowana jest do potrzeb przedszkola, szkoły i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu, a jej organizację określają:
6) tygodniowy rozkład czasu pracy zatwierdzany przez Dyrektora,
7) regulamin ustalany w drodze zarządzenia Dyrektora.
Szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności nauczyciela-bibliotekarza określają statuty przedszkola, szkoły i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu.

§ 28

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i uczniami Zespołu organizuje się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 29

1. Regulaminy pracowni przedmiotowych szkół Zespołu, opracowane zgodnie z zasadami bhp przez nauczycieli-opiekunów, zatwierdza Dyrektor.
2. Zasady korzystania z obiektów sportowych przez dzieci uczniów i nauczycieli Zespołu określa Regulamin wprowadzany zarządzeniem Dyrektora.

Rozdział VII
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU

 

§ 30

Nauczyciele zatrudniani są w Zespole na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 31

Wszyscy pracownicy, w szczególności nauczyciele przykładem życia i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły katolickiej.
Nauczyciel w swoich działaniach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci i uczniów, troską o ich zdrowie a także szanowanie godności osobistej dziecka i ucznia.
Szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności nauczyciela określają odrębne przepisy i statuty przedszkola i szkół wchodzących w skład Zespołu.

§ 32

Osoba prowadząca Zespół, tworzy stanowiska pracowników administracji i obsługi ujęte corocznie w arkuszach organizacyjnych, o których mowa w
§ 22 ust. 1 pkt 2.
Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników, o których mowa w ust. 1, sporządza Dyrektor z uwzględnieniem postanowień Kodeksu Pracy.
Rozdział VIII
DZIECI I UCZNIOWIE ZESPOŁU

§ 33

Przedszkole i szkoły wchodzące w skład Zespołu przeprowadzają rekrutację dzieci i uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola, a uczniów do szkoły i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu określają ich statuty, z zastrzeżeniem ust. 2.
O przyjęciu dzieci do przedszkola i uczniów do wszystkich klas szkół wchodzących w skład Zespołu decyduje Dyrektor.

§ 34

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów określają statuty szkół wchodzącej w skład Zespołu.

§ 35

1. Uczniowie mają prawo do podmiotowego i życzliwego ich traktowania, opartego o chrześcijański system wartości.
2. Uczniowie mają obowiązek do systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym szkoły, odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły.
3. Prawa i obowiązki dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkoły i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu określają szczegółowo ich statuty.

§ 36

Nagrody i kary, zasady ich stosowania oraz procedury odwoławcze określają statuty przedszkola, szkół i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu.

Rozdział IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 37

Przedszkole, szkoła, gimnazjum i Zespół współpracują z organizacjami pozarządowymi i instytucjami wspierającymi działania edukacyjne.

§ 38

1. Tablice i pieczęcie przedszkola i szkół wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i nazwę przedszkola, szkoły, gimnazjum z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pieczęcie urzędowe przedszkola, szkoły i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu nie zawierają nazwy Zespołu.
3. Zespół posiada pieczęć4. urzędową o treści „Publiczny Katolicki Zespół Szkół i Przedszkola w Niecieczy”.
5. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 39

Zespół używa stempli służbowych o następującej treści:
1) „Publiczny Katolicki Zespół Szkół i Przedszkola w Niecieczy”,
2) „Publiczny Katolicki Zespół Szkół i Przedszkola w Niecieczy – Publiczne Katolickie Gimnazjum w Niecieczy”,
3) „Publiczny Katolicki Zespół Szkół i Przedszkola w Niecieczy – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Niecieczy”,
4) „Publiczny Katolicki Zespół Szkół i Przedszkola w Niecieczy – Publiczne Katolickie Przedszkole w Niecieczy”,
Zespół używa stempli pomocniczych o następującej treści:
„Publiczny Katolicki Zespół Szkół i Przedszkola w Niecieczy; 33 – 240 Żabno, Nieciecza 175, tel/fax. 0-14 645-69-47, e-mail: sp_nieciecz@wp.pl , NIP 8711508056; Regon-120994789,
W przedszkolu i szkołach tworzących Zespół używane są także stemple służbowe ich organów statutowych: Zarządzający, Dyrektor, Zastępca Dyrektora oraz inne stemple pomocnicze nie wymienione w ust. 2.

§ 40

Zasady zamawiania, ewidencji, używania, przechowywania i likwidacji pieczęci urzędowych oraz stempli, o których mowa w
§

§ 42 i 43, określa w drodze zarządzenia Dyrektor.

§ 41

Obsługę finansowo-księgową Zespołu zapewnia osoba prowadząca Zespół.

§ 42

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 43

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia statutów przedszkola, szkoły i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu oraz przepisy prawa oświatowego.
Regulaminy wewnętrzne Zespołu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu, statutów przedszkola, szkoły i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu jak również z przepisami prawa.

§ 44

Uchwalenie oraz dokonywanie zmian w statutach przedszkola i szkół wchodzących w skład Zespołu odbywa się na zasadach określonych w ustawie.

§ 45

Dokonywanie zmian w Statucie Zespołu odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 46

Statut Zespołu wchodzi w życie z dniem jego nadania.

Publiczny Katolicki Zespół Szkół i Przedszkola w Niecieczy

Nieciecza 175 , 33-240 Żabno